Yrittäjän luontoisedut

Kirjanpito

Luontoisetusetelit merkitään osakeyhtiön kirjanpidossa liiketoiminnan muihin kuluihin, jotka ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia. Osakeyhtiön verokanta on 20 %, joten yrityksen verohyöty on tuon suuruinen.

Verotuksessa luontoisedulla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana työstä suorittamaa vastiketta palkansaajalle.

Verottajan päätös luontoiseduista verotuksessa, 29.1.2016. Liikunta- ja kulttuuriseteli sekä työsuhdematkalippu (tietyin rajaehdoin) on palkansaajalle verovapaa etuus.

Aloitetaan tarkastelemalla pelkistettyä esimerkkiä osakeyhtiön verotuksesta yhden vuoden aikana.

Verotettavat tulot 20 000 €
Vähennyskelpoiset menot 10 000 €
Verotettava tulo 10 000 €
Vero (20 % v. 2017) 2 000 €

 

Lounas- sekä liikunta- ja kulttuurietujen sekä työsuhdematkalippujen lisääminen esimerkkiin tarkoittaa sitä, että käytettyjen etujen mukainen summa siirtyy verotettavasta tulosta vähennyskelpoisiin menoihin kirjanpidollisesti. Oletetaan siis, että esimerkkiyrittäjämme käyttää vuodessa

  • liikunta- ja kulttuurietua 400 €
  • työsuhdematkalippuja 300 € sekä
  • lounasetua 2 260 € (20 kpl 10,30 € lounaita kuukaudessa 11 kuukaudelta).

Lounasetua yrittäjämme käyttää lounasvähennyksenä, jolloin kokonaisarvosta 25 % kirjataan yrityksen kirjanpitoon ja 75 % vähennetään edunsaajan nettopalkasta.

Verotettavat tulot 20 000 €
Vähennyskelpoiset menot 10 000 €
  Lounasetu 566,50 €
  Liikunta- ja kulttuurietu 400 €
  Työmatkaetu 300 €
Vähennyskelpoiset menot yht. 11 266,50 €
Verotettava tulo 8 733,50 €
Vero (20 % v. 2017) 1 746,70 €

Tästä nähdään, että luontoisetusetelien vaikutuksesta yrityksen vähennyskelpoiset menot nousevat 10 000 eurosta 11 266,50 euroon. Lisäksi maksetun veron määrä laskee 2 000 eurosta 1 746,70 euroon. Esimerkkiyrittäjällemme 1 266,50 € arvoiset etuudet maksavat ainoastaan 1 013,20 €. Tätä tarkoitetaan luontoisetujen verohyödyllä.

Palkkavähennykset ja vuosi-ilmoitukset

Miten luontoisetujen kirjanpito hoidetaan?

Kun mietitään yrittäjän vuosikelloa, niin luontoisetuihin liittyy muutamia kirjanpidollisia toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä on toistuvia, kuten kuukausittaisten lounasvähennysten tekeminen palkoista, ja osa kertaluontoisia, kuten yrityksen verotuksesta Verohallinnolle tehtävä vuosi-ilmoitus.

Yksi iso osa Eazybreakin hyötyjä yrittäjälle on reaaliaikainen raportointi etujen käytöstä. Eazybreak-etuja käyttävälle yrittäjälle sekä palkkavähennyksiin että vuosi-ilmoituksiin tarvittavat tiedot ovat siten helposti saataville milloin tahansa.

Palkkavähennyksiä varten raporteiltamme löytyy suoraan tieto kuluneen jakson palkkaveloitusosuuksista, joten tiedon vieminen palkkoihin on nopeaa. Tämä koskee paitsi lounasetua, niin myös liikunta- ja kulttuuri- sekä työmatkaetuja – mikäli yrittäjä perii näistä eduista omavastuuosuuksia.

Työnantajan on tehtävä Verohallinnolle vuosi-ilmoitus maksetuista palkoista ja muista työkorvauksista, hieman samoilla periaatteilla kuin yksityishenkilönkin veroilmoitus tehdään. Verohallinnon ohjeista Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksen täyttämiseen löytyy oma kohta Luontoiseduista. Tämä tarkoittaa sitä, että osana kyseistä vuosi-ilmoitusta yrittäjän tulee ilmoittaa kaikki muuna kuin rahana maksetut luontoisedut – esimerkiksi ravinto- sekä liikunta- ja kulttuurietu sekä työsuhdematkaliput. Jos eduista on peritty työntekijältä omavastuuosuus, niin vuosi-ilmoitukseen ilmoitetaan edun nimellisarvon ja työntekijältä perityn osuuden erotus.

Palataan hetkeksi aiempaan esimerkkiin, jossa yrittäjä käyttä vuodessa 2 260 € arvoista lounasetua. Tästä summasta kirjataan vuosi-ilmoitukseen vain yrityksen tukiosuus, koska 75 % osuus on peritty työntekijän palkasta. Yrittäjän tulee siis kirjata vuosi-ilmoitukseen ravintoedun arvoksi 25 % käytetystä 2 260 €:sta, eli 565 €.